FANDOM


This contains a list of all of the original Pokémon in Pokémon Chaos Black. There are 21 Pokémon shown in this list.

Pokémon Edit

 • No. 001 - Magid
 • No. 002 - Voltiine
 • No. 003 - Magrunk
 • No. 004 - Flaon
 • No. 005 - Manleon
 • No. 006 - Furyon
 • No. 007 - Bliqu
 • No. 008 - Gequi
 • No. 009 - Aquri
 • No. 010 - Tase
 • No. 011 - Podcoon
 • No. 016 - Shizard
 • No. 017 - Shicoon
 • No. 022 - Minite
 • No. 086 - Abel
 • No. 087 - Yethrall
 • No. 088 - Saslash
 • No. 089 - Esplime
 • No. 090 - Declime
 • No. 091 - Graag
 • No. 113 - Watsafuks
 • No. 114 - Fucksaglix
 • No. 124 - Ragraw
 • No. 142 - Seleli
 • No. 145 - Armoreen
 • No. 146 - Mewthree
 • No. 147 - Furegul
 • No. 148 - Metagul
 • No. 149 - Ultagel
 • No. 150 - Mewtrance
 • No. 151 - Mewthree X